Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Không Đề
Nặng mưa cho rụng lá vàng
Em cười nửa miệng nhẹ nhàng chết cây
Văn Thùy Thủ Bút

1 nhận xét: